ร้านแสนสบาย ซัพพลาย
............... ดำเนินธุรกิจสินค้าออนไลน์ ด้วยความซื่อตรงต่อลูกค้า เน้นความจริงใจและ
ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและสังคม มีความจริงใจในการบริการช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการอย่างจริงใจ
.................วิวัฒนาการทางด้านโซเชียเน็ทเวิร์ค เป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ดีมาก
 กับการพัฒนาของระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (www) เมื่อการพัฒนาด้านสื่ออินเตอร์เน็ท
แพร่กระจ่ายไปยังหมู่คนส่วนมาก ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า จึงมิใช่แค่ หน้าร้านอีก
ต่อไป เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ทได้
................ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ง่าย ต่อความต้องการสินค้าและสะดวกในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า และตรวจสอบเรียกดูข้อมูลสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยไม่ต้องเดินทางไป
ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองอีกต่อไป 
             ...ความต้องการซื้อสินค้า เมื่อผู้ซื้อต้องการสินค้าที่ตนเองหวังที่จะได้รับ
และสะดวกที่สุด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากที่สุด ดังนั้น เว็บไซต์บริการสินค้า จึง
เป็นจุดมุ่งหมายหลักของลูกค้า 
             ..ความต้องการขายสินค้า เมื่อผู้ขาย ไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อนำเสนอ
สินค้าแก่ลูกค้าได้ด้วยตัวเอง เว็บไซต์ จึงเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีและเข้าถึงผู้ซื้อ
ได้ง่ายกว่าและมากกว่า มีความรวดเร็วกว่าและมุ่งหวังลูกค้าที่ต้องการสินค้าจริงๆ
ตรงเป้าหมาย 
        ......เมื่อ เกิดการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้น ความซื่อตรงและคำหมั้น
สัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การซื้อขายสินค้าดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อหวัง
บริการซื้อขายสินค้าครั้งต่อๆไปจึงจะเกิดผลดี ต่อธุรกิจของผู้ขายเอง และก่อให้เกิดผลดี
ต่อผู้ซื้อด้วย
        .....ดังนั้น ร้านแสนสบาย ซัพพลาย มีความมุ่งหวังเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย
สินค้าที่ดีที่สุดต่อลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ,บริษัท, และบุคคลทั่วไปและด้วยความซื้อ
สัตย์สุจริต จึงเป็นที่ไว้ว่างใจกับเพื่อนกลุ่มธุรกิจด้วยกันเองและลูกค้าที่เคยใช้บริการ
 เมื่อเรามีความซื่อตรงต่อลูกค้า  จะกี่วันลูกค้าก็ยังไม่ลืมเราเสมอมา
.............เว็บไซต์แสนสบาย12 เป็นเว็บไซต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า
ที่ใช้ใน หน่วยงานราชการ, บริษัทเอกชน อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและเป็น
ข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าแก่หน่วยงาน
ราชการเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานจึงมีการจัดทำเว็บไซต์
ข้อมูลขึ้น หรือลูกค้า บุคลทั่วไปที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เอง ทางร้านยินดีเสนอ
สินค้า โดยลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีการชำระค่าสินค้า
1. ชำระค่าสินค้าเมื่อเดินทางมารับสินค้าเองที่ร้าน
2. ชำระค่าสินค้าเมื่อทางร้านเดินทางเพื่อจัดส่งสินค้าเอง ในกรณีสินค้าจำนวนมากและอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
3. โอนชำระค่าสินค้าผ่าน ธนาคาร ก่อนจัดส่งสินค้าล่วงหน้า 2 วันทำการไม่รวม(เสาร์-อาทิตย์)

วิธีการจัดส่งสินค้า
1. กรณีลูกค้าเดินทางมารับสินค้าเองที่ร้าน
2. ทางร้านเดินทางไปส่งสินค้าเอง กรณีสินค้าจำนวนมากและต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ,นนทบุรี,
 ปทุมธานี, สมุทรสาคร, 
3. จัดส่งทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีสินค้าจำนวนไม่มากและสามารถตรวจสอบการเดินทางของสินค้าได้ตลอดระยะเวลา
สินค้าจัดส่งให้ลูกค้าจนกว่าจะถึงมือผู้รับสินค้า
         
4.      จัดส่งทาง บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์ จำกัด
กรณีสินค้าจำนวนมากและสามรถตรวจสอบ
         การเดินทางของสินค้าได้ตลอดระยะเวลาสินค้าจัดส่งให้ลูกค้าจนกว่าจะถึงมือลูกค้า ระยะเวลา ไม่เกิน
         3 วันทำการไม่รวม(เสาร์-อาทิตย์)
         - กรณีลูกค้าต้องการสินค้า ด่วน
จะได้รับพายใน 2 วัน แต่ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าตามความเป็น
           จริง 1/2 เท่าของราคาค่าจัดส่ง ด่วน และต้องแจ้งร่วงหน้าก่อนชำระค่าสินค้า