ProductS
 

เกี่ยวกับ ชุดตรวจสารเสพติด
        หลายหน่วยงานมีการใช้ อุปกรณ์ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อตรวจหาสารเสพติด ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือเพื่อ แยกกลุ่มผู้เสพสารเสพติด และกลุ่มผู้ไม่เสพสารเสพติด ออกจากกันอย่างชัดเจน ที่ผ่านมา
ผู้ เขียนสังเกดเห็นว่ากลุ่มชุดตรวจสารเสพติดที่ใช้แพร่หลาย ผู้ผลิต 2-3 รายในประเทศ “สารเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย" ชุดตรวจสารเสพติด" หมายความว่า การตรวจเบื้องต้น (screening test),เพื่อหาสารเสพติด
      ชุดตรวจสารเสพติดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ พบเห็นจนชิน อีกทั้งบริษัท เอกชนส่วนใหญ่คำนึงถึง ผลเสียที่จะได้รับจากปัญหา พนักงานเสพสารเสพติด ในองค์กรและบริษัทใด้คำนึงปัญหา สารเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ เป็นที่ยินดีอย่างยิ่ง ที่ทุกกลุ่มทุกองค์กร ให้ความสำคัญ และทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนป้องปราม สอดส่องดูแล บุคคลรอบข้างไม่ให้ เข้าไปยุ่งเกียวกับสารเสพติด ตัวอย่าง ชุดตรวจสารเสพติด ตามความคิดเห็นของผู้เขียน เป็นชุดตรวจสารเสพติดที่ผลิตในประเทศไทย เป็นส่วนใหญ่ และอีกส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อนำเข้าชุดตรวจสารเสพติดจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดตั่งหน่วยงานเพื่อจัดหาชุดตรวจสารเสพติดเพื่ออำนวยความสระดวกแก่ หน่วยงานภาครัฐเอง ดังนั่นผู้ผลิต หน้าจะแบกรับต้นทุนการผลิต พอสมควร
    โดยทั่วไป ชุดตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้น จะแบ่งออกเป็น กลุ่ม ๆ ขึ้นอยู่กับ สารเคมีที่จะตรวจหาและ ชุดตรวจสารเสพติด
จะมีวิธีตรวจที่นิยมกัน 3 แบบ คือ
1. ชุดตรวจสารเสพติดแบบ ชนิดจุ่ม
2. ชุดตรวจสารเสพติดแบบ ชนิดหยด
3. ชุดตรวจสารเสพติด แบบ นำตัวอย่าง ปัสสาวะมา ผสมกับสารเคมีตรวจหา ( ไม่นิยม ) เพราะ ขั้นตอนซับซ้อนและไม่สะดวก จึงนิยมกันมาก ใน แบบที่ 1,2 มากกว่า
      ดังนั้น หน่วยงานหรือบริษัทองค์กร ต่างๆ จึงต้องประมาณการ งบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ชุดตรวจหาสารเสพติด เพราะราคาชุดตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้น ราคาจะแตกต่างกัน แต่ก็ยังเป็นที่หน้าดีใจ ที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญแลเห็นความจำเป็น ในการช้วยกันป้องกัน และสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อยู่ในกรอบ ไม่เข้าไปมัวเมาสิงเสพติด      ปัจจุบัน การสั่งซื้อชุดตรวจสารเสพติด ก็สะดวกมาก มีหลายบริษัท หลายหน่วยงาน จำหน่าย รองสอบถามดูครับ ราคาอาจจะถูกหรือแพงกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ขาย ครับ

ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ชนิดจุ่ม

ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ชนิดหยด

ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชา ชนิดหยด

ชุดทดสอบสารเสพติดมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอิน ชนิดหยด


  • หมายเหตุ ข้อมูล ผู้สืบค้นข้อมูลควรศึกษาแหล่งข้อมูลจากหลายแห่ง ผู้เขียนยกตัวอย่างข้อมูล เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมจากเภสัชวิชาชีพ