กรณีตัวอย่างผู้ใช้งานในกลุ่มผลิตภัณฑ์

      กิจกรรม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ที่จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และบางกรณีเพื่อป้องกัน การระบาดของโรค ที่เกิดจากแมลงภาหะนำโรค และบางผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของกลุ่ม ผู้เสพสารเสพติด เพื่อป้องปรามกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาส เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และผลิตภัณฑ์บางตัว เพื่อใช้ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในอาหารและยาแผนโบราณ รวมทั้งเครื่องสำอางค์ที่ ผลิตไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น ผู้รวบรวมข้อมูล จะขอยกตัวอย่าง แสดงเป็นภาพที่พบเห็นตามระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ท เป็นบางกรณี เท่านั้น

เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงกลุ่มร้านอาหารและ บริษัท

 
กรณีสารเคมีกำจัดยุงและแมลงนำภาหะโรค

สินค้าที่ใช้ทั่วไปในกลุ่ม หน่วยงานราชการ

    

  

 

( หมายเหตุ ภาพที่นำมาแสดงนี้ ผู้รวบรวมข้อมูลไม่ประสงค์จะแอบอ้าง จำกัดเฉพาะในกลุ่ม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือประสงค์ให้นำออกจากระบบ ผู้รวบรวมข้อมูลยินดีปฏิบัติตาม ทุกกรณี )